Nybörjare eller etablerad skytt – Ta dig tid och läs detta om Föreningsintyg!

I Svenska Pistolskytteförbundets Föreningsutskick 1-2022 understryker man, på förekommen anledning, vidden av att föreningsstyrelserna ser till att allting blir rätt i Föreningsintygen som vi skickar in till Polismyndigheten. Okunskap är ingen ursäkt säger man och det kan vi väl alla hålla med om. Samt så påminner man om att Förnyelse av vapenlicenser måste ske i tid. Bra med påstötningar som vill hjälpa för att inte stjälpa tänker vi.

Så till oss alla pistolskyttar, här följer några råd. Allt för att vi som förening ska fortsätta att fullt ut följa Handlingsreglerna enligt Bilaga 8, SHB och inte minst avseende hanteringen av Föreningsintyg. (Om du anser dig ha koll på allt, ta då denna läsning som ett tillfälle till att bara checka av dig själv).

Magnus Fröhler, pistolsektionen

Råd 1: Erövrat Guldmärke

Guldmärket erövrat: Så snart du uppfyllt godkänt guldmärkesprov ska du själv meddela detta till Märkesansvariga i föreningen. Sedan rapporterar de detta till Förbundet för registrering. Detta är viktigt inte minst för framtida behov. Läs nedan om varför eller hoppa vidare till råd 2.

När du inregistrerat ditt personliga Guldmärke, som är personligen numrerat, ligger detta till grund för mycket bra framöver och genom det så kan du också alltid påvisa att du erövrat märket. Ett råd är att sedan årligen fortsätta söka uppfylla proven för Årtalsmärken och när det är gjort, meddela också detta till Märkesansvarige så detta då kan föras in i vårt Medlems administrativa program. Alltså inte bara skjuta guldmärkesfordringar och endast föra in dessa i Föreningens SkjutPärm. Se till att rapportera in dessa! Varför är det bra? Läs nedan eller hoppa vidare till råd 2.

Jag vill bara ha mina guldserier nerskrivna ifall jag ska söka licens för nytt vapen eller förnya? Varför ska jag då rapportera in?

Exempel: om du ska söka en ny licens eller förnya de du redan har då är det riktigt bra att ha detta inrapporterat. Ett exempel: Du kanske just detta år vill nyttja erhållna PPC poäng enligt SHB 5.1.2.4 som bevis på skjutskicklighet (poäng i PPC match/träning som motsvarar klassiska precisionspoäng för guldmärket) och då måste du tidigare ha rapporterat in och fått ditt Guldmärke registrerat. Du kan alltså inte hänvisa till PPC poängen om du inte har Guldmärket registrerat. Och ett annat exempel: när du fyllt 65 år och skjuter för årtalsmärke då erhåller du inteckningen för guldmärket efter att ha uppfyllt kompetensserierna för silver märket enligt SHB 5.1.2.2. Detta är viktigt, då vi vill ha aktiva skyttar med i föreningen även då man blir äldre och genom det kanske kan få något svårare att skjuta med lika precision som vid yngre år. Vem vill falla bort på grund av att man inte riktigt når upp till guldserierna som mångårig och aktiv äldre skytt? Och om du inte tidigare rapporterat in och fått ditt erövrade Guldmärke registrerat, när tiden begav sig och du med lätthet eller idogt övande, uppfyllde dina guldfordringar, ja då har du bara att söka göra detta även nu, så du kan påvisa skjutskickligheten om du vill få förnya din licens eller söka för ytterligare vapen. Och när detta då är gjort, ta då och registrera ditt Guldmärke! Men varför inte göra detta så snart du kan och får. Skjut inte upp detta är rådet framför allt till alla nyare skyttar. Om du är osäker på om du har registrerat ditt Guldmärke, hör av dig till Pistolsektionen så kan vi kolla upp detta i MAP.

Råd 2: Ansökan om Föreningsintyg

För ett vapen/en ansökan, två vapen/två ansökningar osv.

För det första

För att du ska kunna visa att du är Aktiv medlem:

 • Som ny skytt: Se till att föra loggbok som visar att du är aktiv skytt i föreningen. Under de senaste sex månaderna ska du kunna visa på papper att du deltagit i föreningens skytte sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad = 12 tillfällen.
 • Som redan har ett vapen: Se till att föra loggbok som visar att du är aktiv skytt i föreningen. Under de senaste sex månaderna ska du kunna visa på papper att du deltagit i föreningens skytte sammantaget i genomsnitt minst en gånger per månad = 6 tillfällen.

För det andra

För att du ska kunna visa på Behov av vapen

 • När du söker för ytterligare vapen; ska du visa upp på papper att du skjutit minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive tidigare vapen.
 • Vid förnyelse av licens; ska du visa på papper att du skjutit med avsett vapen minst fyra gånger per år de senaste två åren.

OBS – två år bakåt! Här missar många när loggboken skickas in.

Alltså vi ska både visa de senaste sex månadernas aktivitet och att vi också använt avsett vapen enligt kraven de senaste två åren.

För det tredje

Allmänt för att underlätta allt detta för dig: Se till att alltid föra loggbok på vad du skjuter minst två år tillbaka i tiden och sök ständigt över tid att vara aktiv enligt miniminivån. Då kan du alltid minst, när helst det behövs, påvisa att du uppfyllt kraven enligt ovan. Redogör för: År, datum, plats, vilket vapen/pipa/växelsats och antal skott. Minst 15 skott per vapen och tillfälle för att det skall ses som aktivt skytte. Du kan här också med fördel, i den löpande kronologin, skriva in dina övriga föreningsaktiva bidrag såsom funktionär, föreningsvapenvård etc. Se nedan.

För det fjärde

Du som skytt har att vara övrigt föreningsaktiv, se SHB Bilaga 8. När föreningen påbjuder behov av föreningsarbete har du att vara aktiv även i detta så som att vara funktionär, bygga skjutmål, vårda föreningens vapen etc. Om du inte kan då det påbjuds aktiviteter har du själv ansvar för att höra med Föreningsstyrelsen/Pistolsektionen om det finns något som du kan göra. Skriv upp vad du gjort, när du gjort detta och gärna om någon kan vidimera ditt engagemang. Spara det du gjort över tid och fyll på i loggen med den senaste aktiviteten. Då kan du påvisa för minst det senaste halvåret att du även i detta varit aktiv som vi ska.

Råd 3: Pistolskyttekortet

Se till att du vet vart du har ditt Pistolskyttekort. Förvara det med fördel bland dina licenser eller i skjutväskan. Om du tappat bort det, gå in på Pistolskytteförbundets hemsida och beställ ett nytt (gör det gärna nu när du läser detta). Om du ämnar tävla över föreningsnivå så krävs det att du har det. Det kan behöva uppvisas och då är det ju trist om man inte kan det. Samt, inte mist viktigt att om du ansöker om ett nytt Föreningsintyg (vilket bara kan utfärdas om man innehar Pistolskyttekortet) så underlättar det Pistolsektionens beredelse av ansökningarna om ni kan visa fotokopia på att ni har det.

Råd 4: Kolla alltid vad som gäller NU

När du ansöker om Föreningsintyg: Det är alltid Polisens lagar och förordningar och SPSF regler som styr. Kolla vad som gäller nu när du söker och gå inte på vad tror gäller eller vad som tidigare gällt. Var riktigt noggranna när ni fyller i alla rutor och annat i Föreningsintyget. Läs anvisningarna på föreningens Hemsida. Läs alla anvisningarna Polisen ger som bilaga till Föreningsintyget (ofta sid 3/3). Fråga om ni är osäker. Se till att kryssa i alla de rutor som skall kryssas och fyll i alla uppgifter i alla rutor som avses. Läs en gång till och kolla att allt är ok. Se till att få med allt (alla handlingar som du ska skicka in tillsammans med det ifyllda Föreningsintyget så vi kan bedöma om vi kan utfärda intyget) i samma epost brev till föreningen. Då vi är många skyttar som varje månad ansöker om F-intyg blir det alldeles ogörligt om ni skickar in ansökan och bilagorna och vid behov kompletteringar i olika e-postbrev. Vi behöver få allt i ett samlat e-postbrev. Kom också ihåg att vi i Pistolsektionen behöver tid för att hantera ansökningarna. Så var ute i god tid både för er och vår skull. Om inte kan det nödgas vänta till nästa möte och det vill vi ju inte.

Råd 5: Förnyelse

Vid behov av föreningsintyg för Förnyelse: Sök i rätt tid! Polisen brukar påminna om att licensen är på gång att gå ut men det görs inte alltid och det är du som innehavare som ansvar att söka i tid. Vi kan inte skylla på Polisen. Polisen säger dock att om ansökan kommer in till myndigheten minst fyra veckor innan giltighetstiden går ut gäller det tidigare tillståndet tills ärendet slutligen avgjorts. Om inte ansökan inkommit minst fyra veckor innan så gäller tillståndet bara tiden ut. Dagen efter är det olaga vapeninnehav. Så ett viktigt råd är att skicka in förnyelse av tidsbegränsat tillstånd till polisen i god tid!

Och sök även i god tid hos oss avseende själva Föreningsintyget. Om du tänker minst fyra veckor hos Polisen kan du gärna inkomma några veckor innan hos oss i Föreningen. Vi ska bereda alla ansökningar som kommer in och det är många i en aktiv och till numerären så stor förening som vår. (Ett trevligt konstaterande vill jag dock understryka) Så för att säkra att vi som skyttar inte blir skyldig till olaga vapeninnehav (till dess vi blir av med tidsbegränsningarna) – in i tid med alla papper! 

Sammanfattning

 • För loggbok och spara minst två år tillbaka
 • Var aktiv enligt minimikraven
 • Fyll nogsamt i blanketten för Föreningsintyg och se till att kolla vad som gäller
 • Ansök hos Polisen i god tid om du ska förnya en licens
 • Ansök i god tid om föreningsintyg när det gäller att förnya
 • Se till att du i övrigt är aktiv i föreningen – fråga om vad som kan och bör göras!
 • Se till att ha ditt fysiska Pistolskyttekort

Om du undrar över något – hör av dig till Pistolsektionen. Tillsammans, med ett syfte – vårt gemensamma intresse!